Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho công ty khách sạn du lịch Quảng Trị

LTS: Trên số báo 21 ra ngày 24-5-1999, báo Tuần Du Lịch có đăng bài “Công ty khách sạn – Du lịch Quảng Trị bị phong tỏa tứ bể”. Bài báo đã chỉ ra các khó khăn, vướng mắc kìm hãm bước tiến của Công ty Khách sạn – Du lịch Quảng Trị. Tuy nhiên, sau khi có bài báo trên, chúng tôi đã nhận được bản Fax của ông Nguyễn Văn Dùng, Giám đốc Công ty Khách sạn – Du lịch Quảng Trị, cho biết, trước đó, vào ngày 8-4-1999, tại cuộc họp để giải quyết một số việc tồn động của công ty bao gồm đại diện lãnh đạo các ban ngành hữu quan trong tỉnh, ông Nguyễn Minh Kỳ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, đã đưa ra các ý kiến kết luận nhằm giải quyết các vướng mắc cho Công ty. Chúng tôi hy vọng, trên cơ sở các ý kiến kết luận đó Ủy ban nhân dân tỉnh sớm chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng cùng với Công ty nhanh chóng giải quyết các khó khăn, vướng mắc để giúp Công ty sớm đi vào ổn định và phát triển. Dưới đây là các ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Kỳ.
1 – Công ty Khách sạn – Du lịch Quảng Trị căn cứ vào số liệu báo cáo tài chính đến ngày 31-12-1997 của hai công ty cũ đã được tổ kiểm tra quyết toán của Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và Cục thuế tỉnh thẩm định để bàn giao, và làm số dư đầu kỳ của công ty theo Thông tư số 130/1998 TT-BTC ngày 30-9-1998 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận và xử lý các tồn tại về mặt tài chính của doanh nghiệp Nhà nước khi sát nhập hợp nhất. Các khoản chênh lệch giữa số liệu trên sổ sách và thực tế kiểm kê (nếu có) xử lý theo chế độ hiện hành, các khoản nợ phải thu, phải trả đã nhận bàn giao của công ty cũ, Công ty Khách sạn – Du lịch mới tích cực thu để bổ sung vốn kinh doanh và thanh toán cho các chủ nợ nhằm lành mạnh hóa quan hệ tài chính của doanh nghiệp. Trường hợp nợ không thể thu hồi hoặc khó đòi, công ty làm các thủ tục báo cáo các ngành liên quan, các cơ quan bảo vệ pháp luật giải quyết theo luật định.
2 – Công ty Khách sạn – Du lịch Quảng Trị làm việc trực tiếp cụ thể với các Ngân hàng liên quan để đối chiếu chính xác số nợ phải trả, làm các thủ tục xin xóa hoặc khoanh các khoản nợ vay của hai công ty cũ trước đây theo qui định có văn bản đề nghị các Ngân hàng Trung ương giải quyết. Đề nghị các Ngân hàng Thương mại Quảng Trị tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công ty Khách sạn – Du lịch Quảng Trị được vay vốn phục vụ quá trình kinh doanh; Công ty Khách sạn – Du lich Quảng Trị cần xây dựng phương án kinh doanh có hiệu quả để vay vốn.
3 – Đối với khoản nợ Công ty Khách sạn – Dịch vụ Đông Hà trước đây vay của Ban Tài chính quản trị Trung ương, Công ty Khách sạn – Du lịch Quảng Trị làm văn bản trình UBND tỉnh đề nghị Ban Tài chính quản trị Trung ương chuyển thành vốn cấp phát, bổ sung vốn kinh doanh cho doanh nghiệp.
4 – Công ty Khách sạn – Du lịch Quảng Trị tiến hành làm hồ sơ theo qui định đề nghị Bộ Tài chính và Tổng cục thuế xin xóa các khoản nợ thuế của hai công ty cũ từ năm 1997 trở về trước.
5 – Đồng ý trích ngân sách tỉnh hỗ trợ công ty Khách sạn – Du lịch Quảng Trị thanh toán khoản nợ cấp thôi việc cho số cán bộ công nhân viên dôi ra sau khi sát nhập và trả nợ bảo hiểm xã hội của hai công ty cũ còn nợ đến 31-12-1997. Công ty Khách sạn – Du lịch Quảng Trị làm việc với Sở Lao động Thương binh và xã hội, Bảo hiểm Xã hội, Sở tài chính vật giá trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo đúng chế độ và chính sách của Nhà nước hiện hành.
6 – Đối với hàng hóa tồn kho từ 31-12-1997 trở về trước của hai công ty cũ, Giám đốc Công ty Khách sạn – Du lịch mới tích cực tìm khách hàng tiêu thụ – Trường hợp có chênh lệch giảm giá hàng tồn khi thì làm văn bản báo cáo Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp xem xét giải quyết.
7 – Về chiếc xe Toyota Forrunes do ông Nguyễn Long thanh, nguyên Giám đốc Công ty Khách sạn và Dịch vụ Đông Hà (cũ) mua, giao ông Thanh hoàn thành thủ tục để bán trước ngày 30-5-1999. Trường hợp xe không đủ thủ tục đăng ký lưu hành, Giám đốc Công ty (mới) báo cáo cơ quan pháp luật xử lý theo qui định.
8 – Các đề xuất của Công ty Khách sạn – Du lịch Quảng Trị về hỗ trợ vốn lưu động, vốn xây dựng khách sạn Hiếu Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các Sở, ngành chức năng nghiên cứu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.