Cảm ơn thật đầy đủ các bạn đã đến đêm nhạc- ofline tối nay của mềnh

Cảm ơn thật đầy đủ các bạn đã đến đêm nhạc- ofline tối nay của mềnh. Đúng là hát đến cạn lòng và đã lâu mới có lại cảm giác này. ^^
Tks Passio đã hỗ trợ mềnh.


Facebook: https://www.facebook.com/min.hamlettruong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.