Đảng ủy khối Du lịch Hà Nội: Mười năm xây dựng và trưởng thành (2/ 7/ 1993 – 2/ 7/ 2003) – Phần 1

Đảng ủy khối Du lịch Hà Nội là Đảng bộ cấp trên cơ sở được thành lập ngày 2/7/1993. Mười năm qua, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Đảng ủy khối Du lịch Hà Nội đã không ngừng củng cố và kiện toàn về tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo, Đảng bộ từng bước khẳng định vai trò lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và góp phần vào phát triển Thủ đô. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy Hà Nội và Ban cán sự Đảng Tổng cục Du lịch, các doanh nghiệp có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy khối du lịch Hà Nội đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển du lịch Thủ đô. Lượng khách du lịch đến với Thủ đô Hà Nội ngày càng tăng kết quả kinh doanh năm sau cao hơn năm trước, liên tục từ năm 1996 đến 2002 giữ mức tăng trưởng từ 12 – 17%, góp phần năng cao tỷ trọng GDP của ngành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội của thành phố. Các doanh nghiệp du lịch Hà Nội đã kinh doanh đúng hướng nghị quyết của Đảng: Bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư nâng cấp, chất lượng phục vụ được cải tiến, môi trường du lịch được cải thiện, góp phần tạo thêm việc làm cho xã hội, thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo., mở rộng giao lưu quốc tế và trong nước.

Năm 1998, Đảng ủy khối Du lịch và Sở Du lịch Hà Nội đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành nghị quyết 11-NQ/TU về “Đổi mới phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội đến 2010 và những năm sau” làm cơ sở định hướng cho phát triển ngành. Công tác tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy Hà Nội và Tổng cục du lịch được thực hiện nghiêm túc, 100% cán bộ, đảng viên được học tập các chương trình hành động để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng với định kỳ 6 tháng, 1 năm có sơ và tổng kết rút kinh nghiệm.
Thực hiện chủ trương đổi mới sắp xếp và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Đảng ủy khối đã phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội, Ban đổi mới doanh nghiệp Nhà nước của thành phố tiến hành sắp xếp lại một số doanh nghiệp Theo hướng tập trung vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh, tiến hành cổ phần hóa 6 doanh nghiệp du lịch trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, tiến hành sát nhập 7 đơn vị kinh doanh không hiệu quả vào đơn vị hoạt động tốt có định hướng phát triển. Đối với các doanh nghiệp trực thuộc Tổng cục du lịch, Đảng ủy đã phối hợp với các vụ chức năng của Tổng cục du lịch tham mưu, đề xuất phương án về tổ chức để Ban cán sự Đảng xem xét, quyết định nhằm củng cố các doanh nghiệp phát triển ổn định, kinh doanh có hiệu quả. Hàng năm Đảng ủy khối chỉ đạo cấp ủy cơ sở tiến hành kiểm điểm, tự phê bình, phân loại đảng viên, tổ chức tổng kết xây dựng Đảng, biểu dương, khen thưởng các cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, rút kinh nghiệm những thiếu sót của các cơ sở để tìm biện pháp khắc phục.
Nguyễn Văn Tiến – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT – DL Hà Nội –  năm 26 (295) 2003