Lời cụ tổng phát biểu, tại trường đại học Havana ở Cuba tui lượm đưa lên đây cho những người có chuyên môn bình…

Lời cụ tổng phát biểu, tại trường đại học Havana ở Cuba tui lượm đưa lên đây cho những người có chuyên môn bình luận .
“Bản thân nền kinh tế thị trường không thể hủy hoại chủ nghĩa xã hội. Nhưng để xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công, cần phải phát triển nền kinh tế thị trường một cách đầy đủ và đúng đắn”.


Facebook: https://www.facebook.com/DOCOVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.